Jinising Layang

LAYANG PRIBADI

 

Standar kompetensi : Mampu menulis surat dan pidato serta menulis huruf Jawa.

 

Kompetensi dasar : Menulis Surat Pribadi.

 

A. Seserepan.

 

Layang utawa nawala yaiku basa kang diaturake nganggo tulisan utawa salah sijining piranti komunikasi kang awujud tulisan.

 

Layang pribadhi iku wujude kaya layang lumrahe. Sing dadi pratandhane menawa layang iku kalebu layang pribadhi yaiku pigunane. Tegese layang mau digunakake pribadhi marang pribadhi lan isine ngrembug perkara pribadhi utawa ora perkara kadinasan. mula saka kuwi basa kang digunakake ing layang pribadhi luwih longgar. Karepe basa ing layang pribadhi ora kaiket dening aturan – aturan kang baku nanging mung kaiket dening peprenah antarane kang ngirim layang lang kang dikirimi layang. Nanging basane layang pribadhi bisa ngoko bisa uga krama gumantung kalungguhane wong sing dikirimi layang. Menaw kang dikirimi layang kuwi kanca sepadha – padha utawa peprenahe luwih enom, layang bisa ditulis nganggo basa ngoko. ananging yen kang nampa layang peprenahe luwih tuwa utawa dhuwur kalungguhane, prayogane layang mau katulis nganggo basa krama.

 

Sanajan layang pribadhi duwe kalonggaran babagan basa lan perkara kang dirembug, layang pribadhi ora kena ninggalake subasita lan tata krama. layang pribadhi uga kudu ditulis kanthi cetha, gampang dipahami dening kang nampa layang. kanthi mengkono layang mau ora nimbulake kabingungan lan kesalahpahaman, utamane kanggone sing nampa layang.

 

Manut basa, isi, sipat lan asale, layang bisa kaperang dadi papat, yaiku :

 

a. Surat (layang) resmi.

 

b. Surat ( layang ) dinas.

 

c. Surat ( layang) niaga

 

d. Surat (layang) pribadhi.

 

Peprincene gawe layang :

 

1. SATATA BASA : Alamate layang bisa katulis pojok tengen utawa kiwa ing dhuwur.

 

2. ADANGIYAH : Tembung pamuji rahayu upamane :

 

a. Rinengga sugenging pakurmatan.

 

b. Tansah winantu suka basuki.

 

c. Katentreman lan karahayon

 

d. Winantu ing bagya mulya.

 

e. Sembah sungkem.

 

3. PURWAKA : Nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep – arep supaya kang dikirimi uga slamet.

 

4. SURASA BASA : Isine layang, kekarepane layang.

 

5. WASANA BASA : Pungkasaning layang, tuladhane :

 

a. Cukup semene dhisik liya wektu disambung maneh.

 

6. TITI MANGSA : Nelakake wektu panulisaning layang.

 

Parakan, 21 Agustus 2008

 

7. PEPRENAH : Asale layang saka sapa tuladha :

 

a. Saking ingkang putra

 

b. Bapakmu ing omah

 

c.Adhimu saka paran, lsp

 

8. TAPAK ASMA / TANDHA ASMA : Tanda tangan kang gawe layang.

 

9. ASMA TERANG : Asma terang sing gawe layang.

 

 

B. Tuladha gawe layang

 

1. Layang anak marang wong tuwa.

 

Bapak saha Ibu Joko Surasa (1)

 

Jln. Aip Mungkar Parakan

 

Temanggung.

 

Sembah sungkem, (2)

 

Kanthi lumantaring serat punik, kula ngaturi uninga bilih kawontenan kula ing Semarang tansah ginajar wilujeng nir ing sambikala. Menggah panyuwun kula dhumateng gusti Allah SWT, mugi – mugi kawontenanipun Bapak sah Ibu ugi mekaten. amin. (3)

 

Kajawi punika ingkang sepisan ingkang putra ngaturi priksa bilih kintunannipun arta sampun kula tampi rikal dinten minggu kapengkur. Arta punika sampun kula ginakaken kangge prabeya sekolah. Tirahanipun kangge nyekapi kabetahan wonten kos. Ingkang kaping kalih, kula ngaturi priksa bilih sekedhap malih badhe tes semesteran. Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi – mugi kula saged nglampahi tes semesteran punika kanthi biji ingkang sae, amin. (4)

 

Ing wusana cekap semanten rumiyen serat kula, sanes wekdal dipun sambet malih. menawi wonten kirang trapsilaning atur dhumateng Bapak saha Ibu, kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. (5)

 

(6) Semarang, 26 Nopember 2008

 

(7) Saking ingkang putra

 

(8)

 

(9) Hadi Prawira

 

 

2. Layang ulem

 

Nambut silaning akrami:

 

Dra. NIKEN NASTITI

KRT. Tedjaningrat

 

Kaliyan

 

Drs. MARYAN UTAMA

Letkol Sumaryan

 

Akad Nikah:

Kemis Kliwon,

14 Desember 2006

Pukul 09.00 enjing,

ing griya Jl. Madukismo 123

Ngayogyakarta

 

 

Ngayogyakarta, 1 Desember 2006

 

Nuwun wiyosipun,

 

Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing wiwahan panggih/dhaupipun anak kula penganten kekalih, mbenjang ing:

 

Dinten : Kemis Kliwon [malem Jumuah Legi

Tanggal : 14 Desember 2006 [24 Dulkaidah Alip 1939]

Pukul : 19.00 [pitu sonten]

Papan : Pendhapi Budaya Mandhala Jl. Madukismo 75 Ngayogyakarta

 

Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu, kula matur nuwun sanget. Nuwun.

 

Salam taklim,

KRT. Tedjaningrat Kekalih

 

 

3.Tuladha Serat Ulem Supitan

 

Supitan:

 

1. BAGUS WARSANA

2. BAGUS WARDAYA

 

Gresipun:

Jumuah Wage, 8 Desember 2006

Pukul 09.00 enjang

ing Dokter Supit Padmasuri

Jampiroso Temanggung

 

Parakan, 1 Desember 2006

 

Nuwun wiyosipun,

 

Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing syukuran supitipun anak kula jaler kekalih, mbenjang ing:

Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi]

Tanggal : 10 Desember 2006 [20 Dulkaidah Alip 1939]

Pukul : 09.00 enjang

Papan : Gedung Mandiri Kecamatan Parakan, temanggung

 

 

Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu, kula matur sanget nuwun.

 

Salam taklim,

Sela Darmaji Kekalih

 

 

4. layang Kitir Lelayu

 

Innalillahi wa inna ilaihi roji’un

 

Sampun tinimbalan sowan ing pangayunaning Pangeran kanthi tentrem ing RSUP Dr. Sardjito nalika dinten Ahad kliwon, 24 Desember 2006 (3 Besar alip 1939) pukul 11.50 siyang, Bapak/embah sutresna:

 

KI MANGKUSASMITA

(Yuswa 80 taun)

 

Layon badhe kasarekaken ing makam Sitisuci, bidhal saking griya sungkawa Jeruksari Gang Megatruh 50, dinten Senen Legi 25 Desember 2006 pukul 14.00

 

Ngayogyakarta, 24 Desember 2006

 

Ingkang duhkita

 

*Nyi Mangkusasmita (garwa)

*Brayat Mangkutana, SH. (putra)

*Brayat Mangkurati, SPd. (putra)

*Brayat Sumargana (raka)

*Brayat Parengkuan (rayi)

 

http://kangsura.blogspot.com/2009/01/layang-pribadhi.html

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s